Statūti

BIEDRĪBAS “Dziesmu svētku biedrība” STATŪTI

Biedrības darbības vīzija

Radoši, brīvi strādāt un būt nepieciešamai Latvijas sabiedrībai, kuras kultūras pamatvērtība ir latvietība. Būt sabiedrotajai tādu paaudžu audzināšanā, kuras dzīvo ar apziņu, ka Dziesmu un Deju svētki ir nacionālais lepnums un Latvijas kultūras augstākā vērtība. Būt aktīviem, radošiem, atvērtiem un ar savu rīcību sekmēt sabiedrības labāku izpratni, pozitīvu attieksmi un līdzdarbību Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanā un attīstīšanā. Būt atvērtai un aktīvi sadarboties ar starptautiskajām organizācijām.

1.nodaļa. Biedrības nosaukums

1.1. Biedrības nosaukums ir “Dziesmu svētku biedrība”, paplašināts tulkojums angļu valodā “Latvian Song Celebrations Society”, (abreviatūra LSCS), turpmāk tekstā - Biedrība.

2.nodaļa. Biedrības mērķi un uzdevumi

2.1. Biedrības mērķis ir: saliedēt vienotā un saskaņotā rīcībā dažādas sabiedrības grupas ar nolūku saglabāt Latvijas kultūras lepnumu - Dziesmu un deju svētku tradīciju, stiprinot tās vērtības izpratni gan Latvijā, gan ārvalstīs.

2.2. Biedrības uzdevumi:

2.2.1. veicināt amatiermākslas un tradicionālās mākslas kolektīvu nepārtrauktu darbību Latvijā;

2.2.2. piedalīties dažādu ar Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanu saistītu pasākumu īstenošanā un attīstīšanā;

2.2.3. organizēt un atbalstīt dažāda veida mākslas un kultūras procesus - projektus, radošās nometnes, kultūras un mākslas jautājumiem veltītas konferences un seminārus, dalību kultūras un mākslas starptautiskajās apmaiņas programmās;

2.2.4. sadarboties ar valsts un pašvaldību institūcijām, nevalstiskajām organizācijām, citām juridiskām un fiziskām personām gan Latvijā, gan ārvalstīs;

2.2.5. piesaistīt valsts, privātos un citus finanšu līdzekļus biedrības mērķa sasniegšanai.

2.2.6. veikt citas darbības, kas nav pretrunā ar Latvijas Republikas normatīviem aktiem un Biedrības statūtiem;

2.2.7. sadarbojoties ar valsts un pašvaldību institūcijām, nevalstiskajām organizācijām, veicināt Dziesmu un deju svētku tradīcijas nepārtrauktības nodrošināšanai nepieciešamās izmaiņas izglītības un kultūrizglītības sistēmā;

2.2.8. veicināt indivīda mūžizglītības iespējas;

2.2.9. veicināt aktīvu personas pilsonisko attieksmi Biedrības interešu nodrošināšanai un iesaistīšanos radošos procesos, sekmēt indivīda pilsonisko līdzdalību Biedrības mērķa un uzdevumu sasniegšanā;

2.2.10. iestāties un būt par biedru citās biedrībās un nodibinājumos gan Latvijā, gan ārvalstīs.

3.nodaļa. Biedrības darbības termiņš

3.1. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

4.nodaļa. Biedru iestāšanās Biedrībā, izstāšanās un izslēgšana

4.1. Biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska vai juridiska persona, iesniedzot rakstisku pieteikumu.

4.2. Katram Biedrības biedram gan fiziskai, gan juridiskai personai biedru kopsapulcē ir viena balss.

4.3. Lēmumu par biedru uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Valdei pieteicēja iesniegums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā.

4.4. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības, rakstveidā paziņojot par to valdei.

4.5. Biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu, ja:

4.5.1. biedrs nepilda kopsapulces vai valdes lēmumus; 4.5.2. biedrs nepilda savus pienākumus vai uzņemtās saistības.

4.5.3. biedrs darbojas pretrunā Biedrības statūtiem.

4.6. Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdes lēmums par biedra izslēgšanu no Biedrības un šāda lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

5.nodaļa. Biedru tiesības un pienākumi

5.1. Biedrības biedriem ir šādas tiesības:

5.1.1. piedalīties Biedrības pārvaldē;

5.1.2. saņemt informāciju par biedrības darbību, t.sk., iepazīties ar Biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;

5.1.3. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli; 5.1.4. brīvi darboties citās organizācijās;

5.1.5. tikt ievēlētam valdē; 5.2. Biedrības biedru pienākumi:

5.2.1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru kopsapulces un valdes lēmumus;

5.2.2. ar savu aktīvu līdzdalību atbalstīt Biedrības mērķa un uzdevumu realizēšanu;

5.2.3. savā darbībā un izteikumos ievērot demokrātiskas un pilsoniskas sabiedrības vispārpieņemtās ētikas normas;

5.2.4. neveikt darbības, kas kaitē Biedrības tēlam un ierobežo Biedrības biedru brīvu uzskatu paušanas iespējas;

5.2.5. augsti turēt biedrības labo vārdu un nepieļaut rīcību, kas grauj Biedrības prestižu sabiedrībā.

6.nodaļa. Biedrības struktūrvienības

6.1. Biedrības iekšējā struktūra ir Biedrības kopsapulce un valde, kā arī teritoriālās u.c. struktūrvienības, ja tādas tiek izveidotas;

6.2. ar biedru kopsapulces lēmumu var tikt izveidotas Biedrības teritoriālās un citas struktūrvienības, kā arī ievēlēti struktūrvienību vadītāji.

6.3. struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar biedriem regulē struktūrvienības nolikums, kuru izdod struktūrvienības vadītājs un apstiprina Biedrības biedru kopsapulce.

7.nodaļa. Biedru kopsapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana

7.1. Biedru kopsapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija. Biedru kopsapulces kompetencē ietilpst:

7.1.1. gada plāna izskatīšana un apstiprināšana;

7.1.2. gada pārskata izskatīšana un apstiprināšana;

7.1.3. grozījumu veikšana statūtos;

7.1.4. valdes locekļu un revidenta ievēlēšana un atsaukšana;

7.1.5. lēmumu pieņemšana par Biedrības darbības izbeigšanu, turpināšanu vai reorganizāciju;

7.1.6. Biedrības teritoriālo u.c. struktūrvienību nolikumu apstiprināšana;

7.1.7. Biedrības biedra naudas apmēra un iekasēšanas kārtības noteikšana.

7.2. Biedrības kopsapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Biedri var piedalīties gan personīgi, gan rakstveidā pilnvarojot citas personas.

7.3. Kārtējā biedru kopsapulce tiek sasaukta ne retāk kā vienu reizi gadā.

7.4. Ārkārtas biedru kopsapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas vai, ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa Biedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.

7.5. Biedru kopsapulce tiek sasaukta ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces, nosūtot katram biedram rakstisku uzaicinājumu.

7.6. Biedru kopsapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no biedriem.

7.7. Ja biedru kopsapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, trīs nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota biedru kopsapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.

7.8. Biedru kopsapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem biedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.

7.9. Biedru kopsapulcei ir tiesības pieņemt arī tādus lēmumus, kas ietilpst valdes un citu šajos statūtos paredzēto institūciju kompetencē.

8.nodaļa. Biedrības saimnieciskā darbība

8.1. Biedrība realizē savu saimniecisko darbību un veic citas sabiedriskā labuma aktivitātes saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem un tās darbībai nav peļņas gūšanas rakstura. Biedrības īpašumi un finanšu līdzekļi tiek izmantoti, lai sasniegtu šajos statūtos noteiktos Biedrības mērķus.

8.2. Biedrībai ir konts bankā.

8.3. Biedrībai ir tiesības veikt saimniecisko darbību, lai realizētu Biedrības mērķi un uzdevumus;

8.4. Biedrības finanšu līdzekļus veido:

8.4.1. Biedru naudas iemaksas;

8.4.2. fizisko un juridisko personu ziedojumi;

8.4.3. ienākumi no Biedrības organizētajiem maksas pasākumiem;

8.4.4. Biedrības biedru un citu fizisku un / vai juridisku personu mērķiemaksas atsevišķu Biedrības uzdevumu finansēšanai, t.sk., valsts un pašvaldību deleģētiem uzdevumiem ar finansējumu.

8.4.5. citi Latvijas Republikas normatīvos aktos noteiktie finanšu avoti.

8.5. Biedrības iekšējo fondu veidošanu, noteikumus un to izmantošanas kārtību pēc Biedrības valdes ieteikuma apstiprina Biedrības biedru kopsapulcē

9.nodaļa. Izpildinstitūcija

9.1. Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no 5 valdes locekļiem, kas tiek ievēlēti uz diviem gadiem.

9.2. Valdes locekļi no sava vidus ievēl valdes priekšsēdētāju, kurš organizē valdes darbu.

9.3. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā biedru kopsapulces kompetencē.

9.4. Valdes priekšsēdētājs ir tiesīgs pārstāvēt Biedrību atsevišķi.

9.5. Valde ir tiesīga pieņemt lēmumus, ja tajā piedalās vairāk kā puse valdes locekļu.

9.6. Katrs valdes loceklis var pārstāvēt Biedrību kopā ar jebkuru otru valdes locekli.

9.7.Valdes locekļi savus pienākumus veic bez atlīdzības. Valdes loceklis var prasīt valdei tādu izdevumu segšanu, kuri radušies viņa pienākumu izpildes gaitā.

9.8. Valdes lēmumi tiek pieņemti valdes sēdēs.

9.9. Valde pārvalda Biedrības mantu, nodrošina Biedrības kopsapulces lēmumu izpildi, mērķa un uzdevumu izpildi.

10.nodaļa. Revidents

10.1. Finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli, saskaņā ar normatīviem aktiem, veic revidents, kuru ievēl biedru kopsapulce uz diviem gadiem.

10.2. Revidents nevar būt Biedrības valdes loceklis.

10.3. Revidents: 10.3.1. veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;

10.3.2. dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu.

10.3.3. sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu.

11.nodaļa. Biedrības darbības izbeigšana un likvidācija

11.1. Biedrības darbība tiek izbeigta:

11.1.1. ar biedru kopsapulces lēmumu;

11.1.2. ar tiesas nolēmumu;

11.1.3. uz cita likumā noteiktā pamata;

11.2. Biedru kopsapulces lēmums par Biedrības darbības izbeigšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no kopsapulces klātesošiem Biedrības biedriem.