Kormūzikas balvas nolikums

I Vispārīgie jautājumi

1. Kormūzikas balvas nolikums (turpmāk – Nolikums) nosaka Kormūzikas balvas (turpmāk – Balva) piešķiršanas kārtību, kā arī Balvas žūrijas izveides un darba organizācijas kārtību.
2. Balva ir augstākais apbalvojums kormūzikas mākslā, kuru piešķir, lai novērtētu izcilākos sasniegumus kormūzikas nozarē, jaunradē, kā arī pedagoģiskajā darbā 2023. gadā.
3. Balvas žūrijas izveidi, tās darba koordinēšanu un apbalvošanas ceremonijas norisi nodrošina “Dziesmu svētku biedrība” (turpmāk – DzSvB) sadarbībā ar Latvijas Diriģentu asociāciju, pateicoties Rīgas domes atbalstam.

II Pieteikšanas kārtība Balvai

4. Nominantus Balvai var pieteikt valsts, pašvaldības, nevalstiskās organizācijas, kultūrvietas, DzSvB izvēlēti eksperti, kā arī citas juridiskas vai fiziskas personas, izvirzot ne vairāk kā 3 pretendentus kategorijā.
5. Pieteikums iesniedzams elektroniskā formātā, aizpildot Balvas pieteikuma anketu DzSvB mājas lapā www.dziesmusvetkubiedriba.lv, līdz 2023. gada 27. decembrim.

III Balvas nominantu kategorijas

6. Balvas kategorijas:
6.1. Gada koris - par radošu un aktīvu kora darbību visa gada garumā (nepieciešama video fikskācija)
6.2. Gada kora vadītājs/-a mākslinieciskais vadītājs, diriģents, kormeistars, vokālais pedagogs, dziedāšanas skolotājs,  koncertmeistars, direktors, menedžeris u.c.
6.3. Gada kormūzikas koncerts, uzvedums, notikums Rīgā - par kvalitāti, oriģinalitāti, nozīmību (nepieciešama video fiksācija)
6.4. Gada kormūzikas koncerts, uzvedums, notikums ārpus Rīgas - par kvalitāti, oriģinalitāti, nozīmību (nepieciešama video fiksācija)
6.5. Balva par mūža ieguldījumu kormūzikā
6.6. Gada jaunrade kormūzikā komponists, aranžiju/pārlikumu autors u.c.
6.7. Gada kormūzikas ieraksts (jānodrošina ieraksta pieejamība vērtēšanai)
6.8. Pārsteigums kormūzikā diriģents, koncertprogramma, norises vieta u.c.
6.9. Gada kultūras, izglītības iestāde, kultūrvieta Rīgā regulārs un ievērojams kormūziku veicinošs darbs.

IV Balvas pieteikumu vērtēšana

7. Balvas nominantus izvērtē un Balvas saņēmējus nosaka Žūrija.
8. Žūrija sastāv no 5 nozares ekspertiem, ko izveido DzSvB.
9. Žūrijai ir tiesības piesaistīt ekspertus, Žūrijas sēdes ir slēgtas, Žūrijas lēmums nav apstrīdams.
10. Žūrija var ierosināt piešķirt papildus balvas, kas nav minētas šā Nolikuma 4. punktā.
11. Žūrijas darba koordinēšanai DzSvB plāno un organizē Žūrijas darbu, nodrošina sēžu protokolēšanu.
12. Žūrijas sēdes vada Žūrijas priekšsēdētājs. Žūrijas priekšsēdētāju ievēl Žūrija no sava vidus ar vienkāršu balsu vairākumu.
13. Žūrija lēmumus pieņem balsojumā ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja balsis sadalās vienādi, tiek organizēts atkārtots balsojums.
14. Balvas piešķiršanu, pamatojoties uz Žūrijas lēmumu, nodrošina DzSvB.
15. Balvas pasniegšana notiek 2024. gada janvārī. To nodrošina DzSvB sadarbībā ar Latvijas Diriģentu asociāciju, pateicoties Rīgas domes atbalstam.